فن و هنر -

فن و هنر

 

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان

مدیر مسئول: مهندس علی حاجی علی افضلی

سردبیر: مهندس ابوالحسن سمیع یوسفی

مدیر اجرایی: علیرضا روشندل

هیئت تحریریه: مهندس علی حاجی علی افضلی، مهندس ابوالحسن سمیع یوسفی، دکتر کاوه حریری اصلی، دکتر حمیدرضا خوشنود، مهندس رضا رضایی راد، مهندس ایرج پورنصیری، مهندس مهرداد کاظمی

نشانی: رشت، بلوار دیلمان، ابتدای خیابان بارش 3، ساختمان شماره 3، سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان، طبقه سوم

تلفن: 773315(0131)     فکس: 773339(0131)

وب سایت: http://www.guilan-nezam.ir

پست الکترونیک: gilan.nezam@gmail.com

آرشیو نشریه: