قال و مقال -

قال و مقال


 توقف انتشار


دوره انتشار: ماهنامه 

صاحب امتیاز: فرخنده حاجی زاده

مدیر مسئول: فرخنده حاجی زاده

سردبیر: فرخنده حاجی زاده


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول