تاریخ پژوهی -

تاریخ پژوهی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: بهرام فلاح نژاد
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
صاحب امتیاز: انجمن علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
سردبیر: غلامحسین نوعی
مدیر داخلی: المیرا ذوقدار مقدم
هیئت تحریریه: دکتر هادی وکیلی، دکتر غلامرضا وطن دوست، دکترد محمدحسین منظور الاجداد، دکتر محمدتقی ایمان پور، دکتر جواد عباسی، دکتر عبدالرسول خیراندیش
آدرس: مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، انجمن علمی دانشجویان تاریخ

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات