تاریخ پژوهی -

تاریخ پژوهی


خبری


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: انجمن علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول: بهرام فلاح نژاد

سردبیر: غلامحسین نوعی  

مدیر داخلی: المیرا ذوقدار مقدم

هیئت تحریریه: دکتر هادی وکیلی، دکتر غلامرضا وطن دوست، دکترد محمدحسین منظور الاجداد، دکتر محمدتقی ایمان پور، دکتر جواد عباسی، دکتر عبدالرسول خیراندیش

نشانی: مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، انجمن علمی دانشجویان تاریخ. صندوق پستی مشهد، 1386-91895 .

تلفن: 38796839(051) داخلی 385    فاکس: 38794144(051)

پست الکترونیک: hossein.noee@gmail.com 


 آرشیو نشریه: