صفه -

صفه

 

درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی 

مدیر مسئول: دکتر اکبر حاجی ابراهیم زرگر 

سردبیر: دکتر محمود رازجویان 

مدیر اجرایی: مریم محسنی 

هیئت تحریریه: دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر شهرام پور دیهیمی، دکتر اکر حاجی ابراهیم زرگر، دکتر سید محسن حبیبی، دکترعیسی حجت، دکتر محمود رازجویان، دکتر علی غفاری، دکتر علی کاوه، دکتر کورش گلکار، دکتر اصغر مرادی، دکتر حمید ندیمی، دکتر هادی ندیمی 

نشانی: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی 

تلفن:    (021)29902843 فکس:22431630(021)

وب سایت: http://pub.sbu.ac.ir

پست الکترونیک: j.soffeh@gmail.com 

آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

کارگاه ها
بنر سوم
بنر دوم
بنر اول