حقوق و اقتصاد -

حقوق و اقتصاد


 


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: نقی آقالو 

مدیر مسئول: نقی آقالو

مدیر اجرایی:   آذین تقواشعار

نشانی: تهران، جمالزاده شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز، نبش کوچه دعوتی، پلاک 364، کدپستی: 1419883994

تلفن: 5-66905343 (021). فکس: 66907613 (021)

پست الکترونیک:  info@law-economy.ir 


آرشیو نشریه: