ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه بیرجند) -

ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه بیرجند)


 توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه  بیرجند

مدیرمسئول: دکتر سید مهدی رحیمی

سردبیر: دکتر حسین رئیس السادات

 

 

 

 

 

 


آرشیو نشریه: