محیط و توسعه -

محیط و توسعه


توقف انتشار 


 

صاحب امتیاز: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران 

مدیر مسئول: دکتر مجید مخدوم 

سردبیر: دکتر مهرداد نظریها


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
ناشر: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول