محیط و توسعه -

محیط و توسعه


توقف انتشار شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر مجید مخدوم
ناشر: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
صاحب امتیاز: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
سردبیر: دکتر مهرداد نظریها

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات