برند -

برند


 


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: آناهیتا خلج امیر حسینی

مدیر مسئول: آناهیتا خلج امیر حسینی

سردبیر: دکتر شهریار شفیعی

مدیر اجرایی: نسرین مشایخی

 

 

 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

کارگاه ها
بنر سوم
بنر دوم
بنر اول