پژوهشنامه فرهنگستان هنر -

پژوهشنامه فرهنگستان هنر


 توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران 

مدیر مسئول: بهمن نامور مطلق 

سردبیر: منیژه کنگرانی 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

کارگاه ها
بنر سوم
بنر دوم
بنر اول