مطالعات حقوق خصوصی (حقوق سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات حقوق خصوصی (حقوق سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)


«فصنامه مطالعات حقوق خصوصی» پیشتر به مدت 7 سال از بهار 1386 تا پایان بهار 1393، 25 شماره با نام «فصلنامه حقوق» منتشر گردیده است و پیشتر از آن نیز به مدت 36 سال از 1349 تا پایان 1385، 74 شماره با نام «مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی» در بردارنده مقاله های حقوقی و سیاسی منتشر می شد.شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
e-issn: ۲۵۸۸-۶۶۲۲
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۰ اسفند ۱۳۸۴
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا تخشید
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۵۸۸-۵۶۱۸
صاحب امتیاز: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: حسن بادینی
مدیر اجرایی: سحر صادقی
هیئت تحریریه: نجاد علی الماسی، عباس کریمی، سعید حبیبا، حسن جعفری تبار، ربیعا اسکینی، سید مصطفی محقق داماد، منصور امینی، مرتضی شهبازی نیا، عبدالله شمس
آدرس: تهران، خیابان انقلاب،دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دفتر مجله، اتاق 413.
تلفن: ۰۲۱۶۱۱۱۲۵۳۰
وب سایت: https://jlq.ut.ac.ir
پست الکترونیکی: lawmag@ut.ac.ir
کد پستی: ۱۴۱۷۶۱۴۴۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات