پ‍ژوهشنامه حقوقی -

پ‍ژوهشنامه حقوقی


 توقف انتشار


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان 
مدیر مسئول: عیسی گلین مقدم
سردبیر: علی حسین نجفی ابرندآبادی 


آرشیو نشریه:

شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول