رهیاری در مدیریت و توسعه بهره وری -

رهیاری در مدیریت و توسعه بهره وری


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۸۲۱-۱۶۲۶
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر امیرحسین اخروی
p-issn: ۲۸۲۱-۱۶۱۸
صاحب امتیاز: مجتمع آموزش عالی گناباد
سردبیر: دکتر مصطفی کاظمی
مدیر داخلی: کارشناس نشریه: فاطمه اکبری
مدیر اجرایی: دکتر یوسف رمضانی
هیئت تحریریه: دکتر حسن دانایی فرد، دکتر مصطفی کاظمی، دکتر علیرضا پویا، دکتر آذر کفاش پور، دکتر محمد مهرآیین، دکتر نورمحمد یعقوبی، دکتر سعید صفری، دکتر محسن مرادی، دکتر زهرا نیکخواه فرخانی، دکتر علی حسین کشاورزی، دکتر حمیدرضا کوشا، دکتر سید مجتبی موسوی نقابی، دکتر یوسف رمضانی، دکتر رمضان خسروی، دکتر هادی قلی نژاد، دکتر امیرحسین اخروی
آدرس: خراسان رضوی، گناباد، انتهای خیابان غفاری، دانشگاه گناباد، دفتر نشریه رهیاری در مدیریت و توسعه بهره وری
تلفن: ۰۵۱۵۷۲۲۹۷۰۱
وب سایت: http://jcmpd.gonabad.ac.ir/
پست الکترونیکی: jcmpd@gonabad.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات