نقد و تحلیل آراء قضایی -

نقد و تحلیل آراء قضایی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: محمد درویش زاده
صاحب امتیاز: پژوهشکده حقوق و قانون ایران
سردبیر: محمد جواد شریعت باقری
مدیر داخلی: محمد مهدی توکلی
هیئت تحریریه: ، حمیدرضا آدابی، محمد علی اخوت، محمد مهدی انجم شعاع، محسن اهوارکی، علی پروینی، منصور پورنوری، محمد سعید جواهری، بهرام درویش، محمد درویش زاده، محمدرضا زندی، امیر حسین آبادی، محمد حسین ساکت، محمد جواد شریعت باقری، محمد صالحی راد، جواد طهماسبی، حمید گوینده، غلامرضا موحدیان، سید عباس موسوی، سید فاضل نوری
وب سایت: http://analysis.illrc.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات