ادبیات متعهد -

ادبیات متعهد


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۲۸۲۱-۰۲۵۵
دوره انتشار: ماهنامه
مدیر مسئول: پارسا نظری
p-issn: ۲۷۸۳-۵۴۸۰
صاحب امتیاز: پارسا نظری
سردبیر: پارسا نظری
هیئت تحریریه: کاظم رستمی، بهاره ارشد ریاحی
تلفن: ۰۹۱۹۹۷۸۲۸۶۳
وب سایت: https://www.adabiyatemoteahed.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات