مطالعات نظری هنر -

مطالعات نظری هنر


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر و معماری
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر سید محمدحسین نواب
p-issn: ۲۸۲۱-۰۰۳۴
صاحب امتیاز: مؤسسۀ آموزش عالی هنر و اندیشۀ اسلامی
سردبیر: دکتر نادیا مفتونی
مدیر اجرایی: محسن صابری
هیئت تحریریه: دکتر حسن بلخاری قهی، دکتر سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)، دکتر علی عباسی، دکتر نادیا مفتونی، دکتر سید رضی موسوی گیلانی، دکتر بهمن نامور مطلق، دکتر سید محمدحسین نواب
وب سایت: http://tsa.itaihe.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات