برنامه درسی و آموزش یادگیرنده محور (چشم انداز برنامه درسی و آموزش) -

برنامه درسی و آموزش یادگیرنده محور (چشم انداز برنامه درسی و آموزش)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر فیروز محمودی
ناشر: دانشگاه تبریز
p-issn: ۲۷۸۳-۴۳۱X
صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
سردبیر: دکتر یوسف ادیب
مدیر داخلی: دکتر حسین دهقان زاده
هیئت تحریریه: دکتر یوسف ادیب، دکتر رحیم بدری گرگری، دکتر فرهاد سراجی، دکتر جواد حاتمی، دکتر اسکندر فتحی آذر، دکتر هاشم فردانش، دکتر رحمت اله مرزوقی، دکتر شهرام واحدی؛ اعضای هیات تحریریه بین المللی: دکتر محمدرضا سرکار آرانی، دکتر داود معصومی
آدرس: دانشگاه تبریز- دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- اتاق 219
تلفن: ۰۴۱۳۳۳۹۲۱۰۴
وب سایت: https://cipj.tabrizu.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات