روستا و توسعه پایدار فضا - نشریه علمی (وزارت علوم)

روستا و توسعه پایدار فضا (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ‪۲۷۱۷-۳۵۰X
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۹
جانشین سردبیر/قائم مقام: دکتر جواد میکانیکی
مدیر مسئول: دکتر مفید شاطری
ناشر: دانشگاه بیرجند
صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر حمید شایان
مدیر داخلی: دکتر محمد حجی پور
هیئت تحریریه: دکتر ابوالفضل اکبرپور، دکتر جعفر جوان، دکتر عباس خاشعی سیوکی، دکتر محسن شاطریان، دکتر حمید شایان، دکتر محمدحسین کریم، دکتر محمود فال سلیمان، دکتر جواد میکانیکی
آدرس: استان خراسان جنوبی ـ بیرجند ـ انتهای بلوار دانشگاه ـ پردیس شوکت آباد- دانشگاه بیرجند – دانشکده ادبیات و علوم انسانی – دفتر نشریه
تلفن: ۰۵۶۳۱۰۲۶۱۶۲
وب سایت: https://vssd.birjand.ac.ir/
پست الکترونیکی: vssd@birjand.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات