رج شمار -

رج شمار


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر
e-issn: ۲۷۸۳-۲۹۳۷
دوره انتشار: دو فصلنامه
ناشر: دانشگاه بیرجند
صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
سردبیر: حسین بارانی
مدیر داخلی: وحیده حسامی
هیئت تحریریه: محمد علی ناصری، محمد تقی آشوری، علیرضا طاهری، احمد اکبری، علی وند شعاری، فاطمه اکبری، زهرا علیزاده بیرجندی، سید جلال الدین بصام *** اعضای هیات تحریریه بین المللی: شروان کومار گوپتا
آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان دانشگاه، دانشکده هنر
تلفن: ۰۵۶۳۱۰۲۷۱۰۰
وب سایت: https://rajshomar.birjand.ac.ir/
پست الکترونیکی: rajshomar@birjand.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات