شهرسازی ایران -

شهرسازی ایران


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: احسان درستکار
صاحب امتیاز: انتشارات شهرسازی
سردبیر: منوچهر طبیبیان
مدیر داخلی: مهسا نجارصادقی
هیئت تحریریه: علی اکبر عنابستانی، محسن کلانتری، حمیدرضا پارسی، محسن شاطریان، وکیل حیدری ساربان، جعفر میرکتولی، حسین کلانتری خلیل آباد، فرزانه ساسان پور، وحدانه فولادی، رضا احمدیان، اردشیر انجمنی، علی پارسا، سایمون بل
تلفن: ۰۲۱۵۵۶۴۶۳۶۷
وب سایت: http://www.shahrsaziiran.com/journal/
پست الکترونیکی: Shahrsaziiran@Yahoo.com

کلیدواژه‌های مرتبط