پژوهشنامه اندیشه معاصر -

پژوهشنامه اندیشه معاصر


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: مجید نجات پور
صاحب امتیاز: مجید نجات پور
هیئت تحریریه: مجید نجات پور، محمد یوسفی جویباری، احسان شاکری، پرویز احدی، حیدر شهریاری، نجات محمدی فر، افشین کرمی، زهره قدسی، حبیب رضازاده، سید علی نجات، سید محسن سجادی
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، پلاک 1254
پست الکترونیکی: Pajhoheshnameh.am@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات