پژوهش های قرآنی در ادبیات -

پژوهش های قرآنی در ادبیات


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر طاهره صادقی‌ تحصیلی
ناشر: دانشگاه لرستان
صاحب امتیاز: دانشگاه لرستان
سردبیر: دکتر علی نظری
مدیر داخلی: دکتر کبری خسروی
مدیر اجرایی: رزیتا آقاجری
هیئت تحریریه: عباس اقبالی، ابوالحسن امین مقدسی، سید خلیل باستان، علی حیدری، غلامعباس رضایی هفتادر، علی سلیمی قلعه ئی، قاسم صحرائی، قاسم فائز، محمد حسن فؤادیان، عبدالهادی فقهی زاده، قاسم مختاری، عباس مصلائی پور یزدی، فرامرز میرزایی، سید فضل الله میرقادری، علی نظری
تلفن: ۰۶۶۳۳۱۲۰۳۲۸
وب سایت: https://journals.lu.ac.ir/koran/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات