Islamic Political Thought -

Islamic Political Thought


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
e-issn: ۲۵۸۸-۷۴۴۰
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: جلال درخشه
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
p-issn: ۲۵۸۸-۷۴۵۹
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)
سردبیر: ابوذر گوهری مقدم
مدیر اجرایی: مدیر اجرایی بین المللی: امیرمحمد اسماعیلی
هیئت تحریریه: نجف لکزایی، محسن رضوانی، محمد رحیم عیوضی، بهرام اخوان کاظمی، فرشاد شریعت، ابراهیم برزگر، حسین هرسیج، عبدالقیوم سجادی، Talal Atrissi، Alhagi M Drammeh، Tim Anderson، Rodney Shakespeare، Heinz Gärtner
تلفن: ۰۲۱۸۸۰۹۴۰۰۱
وب سایت: https://ipt.isu.ac.ir/
پست الکترونیکی: ipt@isu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات