تحقیقات آب و خاک ایران - علمی-پژوهشی

تحقیقات آب و خاک ایران


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 

مدیر مسئول: سید هادی رضوی

سردبیر: دکتر عبدالمجید لیاقت

مدیر داخلی: مریم زارعی،مریم زارعی،مریم زارعی،مریم زارعی، سید حسین کمالی پرگو 

هیات تحریریه: دکتر غلامرضا ثواقبی، دکتر محمد حسن روزی طلب، دکتر عباس قاهری، دکتر صلاح کوچک زاده، دکتر عبدالمجید لیاقت، دکتر سعید مرید، منوچهر گرجی

نشانی: کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دفتر مجلات تخصصی، کد پستی: 7787131587  . صندوق پستی: کرج، 4111 

تلفکس: 32822642 (026)

وب سایت:   http://ijswr.ut.ac.ir/

پست الکترونیک:  ijswr@ut.ac.ir 


آرشیو نشریه: