آینه خیال -

آینه خیال


 توقف انتشارشناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر
دوره انتشار: دو ماهنامه
مدیر مسئول: بهمن نامور مطلق
ناشر: فرهنگستان هنر
صاحب امتیاز: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
سردبیر: بهزاد مرتضوی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات