تحولات قضایی -

تحولات قضایی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر محمدباقر ذوالقدر
ناشر: قوه قضائیه
صاحب امتیاز: معاونت راهبردی قوه قضائیه
سردبیر: دکتر فرامرز عابدینی
آدرس: تهران، بلوار کشاورز، ابتدای خیابان حجاب، ساختمان ستاد قوه قضائیه، طبقه چهاردهم، مرکز مطالعات راهبردی و مدیریت تحول قوه قضائیه
تلفن: ۰۲۱۴۲۷۸۸۴۲۳
وب سایت: http://mrgh.ir/
پست الکترونیکی: WJD@mrgh.ir
فکس: ۰۲۱۴۲۷۸۸۴۱۷

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات