مجموعه مقالات اولین همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی -

مجموعه مقالات اولین همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی


 


دکتر جان اله کریمی مطهر، دکتر عباس خلجی، دکتر مهدی محمدبیگی

دبیر علمی همایش: دکتر جان اله کریمی مطهر(استاد دانشگاه تهران)

دبیر اجرایی همایش: دکتر عباس خلجی(استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع))

دستیار دبیر علمی و اجرایی همایش: دکتر مهدی محمدبیگی(دبیر گروه زبان های خارجی شورای بررسی متون)

مدیر منشورات همایش: دکتر مسروره مختاری (هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی)

مدیر انتشارات: ناصر زعفرانچی

ویراستار: دکتر مسروره مختاری (هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی)

چاپ اول: 1396

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تلفن: 88046891 ، فکس: 88036317  تهران، صندوق پستی 6419-14155شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم انسانی
دوره انتشار: گاهنامه
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول