شهر پایدار -

شهر پایدار


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران 

مدیر مسئول: ابوالفضل مشکینی

سردبیر: اصغر نظریان

مدیر داخلی: علی رضایی مقدم

هیئت تحریریه: عیسی ابراهیم زاده، سیمین تولایی، حسین حاتمی نژاد، مجتبی رفیعیان، محمد حسین سرایی، مسعود صفایی پور، رسول قربانی، صدیقه لطفی، ابوالفضل مشکینی، علی موحد، جعفر میرکتولی، حمیدرضا وارثی

تلفن: 09397099799   

وب سایت: http://jscity.ir

پست الکترونیک: info@jscity.ir


آرشیو نشریه: