آب و هواشناسی کاربردی -

آب و هواشناسی کاربردی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر اجرایی: مجید محققیان

هیئت تحریریه: سعید جهان بخش اصل، بهروز ساری صراف، سید ابوالفضل مسعودیان، حسین عساکره، محمود خسروی، داریوش رحیمی، حجت الله یزدانپناه

نشانی: اصفهان،دانشگاه اصفهان،معاونت پژوهشی،اداره چاپ وانتشارات

تلفن: 37932321(031)     

وب سایت: http://uijs.ui.ac.ir/jac

پست الکترونیک: jac@res.ui.ac.ir


آرشیو نشریه: