اندیشه های حقوق خصوصی (دانشگاه علم و فرهنگ) -

اندیشه های حقوق خصوصی (دانشگاه علم و فرهنگ)

 

درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علم و فرهنگ

مدیر مسئول: دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو

سردبیر: دکتر جلیل قنواتی

مدیر داخلی: عباس میر شکاری

هیئت تحریریه: نجادعلی الماسی، مرتضی شهبازی نیا، علیرضا باریکلو، محمد جعفر حبیب زاده، جواد حسین زاده، محمود حکمت نیا، محمود صادقی، جلیل قنواتی، کورش کاویانی، سید مصطفی محقق داماد، عباس میرشکاری

نشانی: بلوار اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل اتوبان همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ، دفتر گروه حقوق

تلفن: 44252040(021)     فکس: 44214750(021)

وب سایت: http://46.209.221.20/jplt/fa

آرشیو نشریه: