دین و اقتصاد -

دین و اقتصاد


توقف انتشار 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه غیر انتفاعی مطالعات دین و اقتصاد 

مدیر مسئول: سیدمحمدباقر نجفی

سردبیر: سیدمحمدباقر نجفی


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
ناشر: موسسه مطالعات دین و اقتصاد

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول