دانش جغرافیا -

دانش جغرافیا


توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سردبیر: علیرضا صالحی پور


آرشیو نشریه: