ره آورد سیاسی -

ره آورد سیاسی


 شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: رضا فیضی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
سردبیر: داریوش درویشی
مدیر اجرایی: محمد باقر باباهادی
هیئت تحریریه: محمدرضا آرام، داریوش درویشی، علی دلخون قراملکی، اسحاق سلطانی، سجاد طالبی، محمد مسرور، سید مهدی موسوی نیا، مسعود ندافان
آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دفتر انجمن علمی، امور فصلنامه ره آورد سیاسی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات