هنرهای تجسمی

در طواف شمع می گفت این سخن پروانه ای(استاد ابراهیم زرین قلم)