نویسندگان: علی شهاب تالی

کلید واژه ها: سازمان تعزیرات قاچاق کالا و ارز ارزش پرونده کشف تفکیک قوا

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۷۵ - ۱۰۵
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۴۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵

چکیده

مشکلات اقتصادی به دلیل شرایط ویژه و حسب علل و عوامل مختلف، طی سال ها و ماه های اخیر در صدر مسائل جامعه قرار گرفته که قاچاق کالا و ارز از جمله این عوامل است. قاچاق نه تنها سبب بروز معضلات اقتصادی شده و آن را تشدید می کند، بلکه مشکلات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی را نیز با خود به دنبال دارد. تبلور کلیه اقدامات مقابله ای با این پدیده اعم از کشف، همان تعقیب و تحقیق و به عبارتی رسیدگی صحیح، سریع و قاطع با پرونده های متشکله در مورد این گونه جرائم و تخلفات است. البته پیش از مقابله، پیشگیری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و رسیدگی قاطع و بازدارنده به پرونده های متشکله در ارتباط با تخلفات و جرائم قاچاق کالا و ارز- به ویژه قاچاق سازمان یافته و حرفه ای- هدف پیشگیری را به میزان قابل توجهی محقق می سازد. در عین حال چالش مهمی برای دستیابی به این هدف وجود دارد و آن، احراز سازمان یافتگی پرونده های قاچاق کالا و ارز است و اگر این احراز در هر پرونده ای صورت نگیرد؛ به استناد مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی و نه دستگاه قضایی، به پرونده تحت عنوان «تخلف» رسیدگی می کند. با توجه به اینکه سازمان تعزیرات یک مرجع دولتی بوده و ذیل قوه مجریه تعریف شده، وضعیت ایجاد شده با اصل تفکیک قوا منافات دارد.  

Position of the Government Tazirat organization in dealing with Goods and Currency Smuggling cases in the light of the Principle of Separation of Powers

Due to several main factors, economic problems are located at the top of all the problems of the society. Smuggling of goods and currency is one of the factors that not only causes and aggravates economic problems, but also affects on cultural, social and security issues. All countermeasures against this phenomenon, including detection, prosecution, and investigation, are actually manifested in the correct, quick and decisive proceedings of cases filed regarding such crimes and violations. Obviously, before fighting against smuggling, prevention phase should be taken into consideration, which is achieved mostly by decisive and deterrent proceeding of cases related to violations and crimes of goods and currency smuggling, especially organized and professional smuggling. However, there is an important challenge to achieve this goal; that is to verify if the smuggling is of organized or not. if it can’t be verified it in every case; the Government Tazirat organization will handle that case as a violation, not the judicial system; and considering that Tazirat organization is a governmental authority and classified under the executive branch, this problem contradicts the principle of separation of powers.  

تبلیغات