آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵

چکیده

یکی از مهم ترین جرایمی که امنیت کشور را آشکارا، مستقیم و طولانی مدت خدشه دار کرده است، پدیده قاچاق کالا و ارز است که بر حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور نیز تأثیر منفی گذاشته است. در حال حاضر قاچاق کالا و ارز به یک معضل جدی و تهدیدکننده در اقتصاد کشور تبدیل شده است. به گونه ای که مبارزه با آن از اولویت های قوای سه گانه است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 افق های جدیدی از جهت پیشگیری و مقابله با پدیده زیان بار قاچاق کالا و ارز گشوده شد. لکن با این وجود همواره در امر پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم با کاستی ها و آسیب های جدی مواجه هستیم. لذا مقاله پیش رو به آسیب شناسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ظرفیت های لوایح الحاقی، مصوب 1392 می پردازد و یافته های تحقیق حاکی از آن است که رویکرد بازدارندگی، کیفرگرا، توسعه مصادیق قاچاق، عدم تناسب جرایم و مجازات ها، مغایرت با برخی اصول حاکم بر جرایم اقتصادی، تعارض میان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی در برخی موارد و ... از بارزترین جلوه های آسیب های موجود در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق محسوب می شود.    

Pathology of Policy-making and Legal Gaps in the Fight against Goods and Currency Smuggling

One of the most important crimes that has clearly and directly damaged the security of the country for a long-term is the phenomenon of goods and currency smuggling, which has negatively affected various social, economic, political and cultural areas of the country. Currently, the smuggling of goods and currency is so serious and threatening in the country's economy that the fight against it is one of the priorities of the three branches of power. Approval of the Anti-Smuggling and Currency Act in 2013 has opened new horizons to prevent the harmful phenomenon of goods and currency smuggling and combat against it. However, we always encounter shortcomings and serious damages in preventing and fighting against this sinister phenomenon. Therefore, this article deals with the pathology of the Anti-Smuggling and Currency Act and the capacities existed in its additional bylaws. The findings of the research indicate that the approach of deterrence, crime-orientation, the development of examples of smuggling, the disproportion of crimes and penalties, contradiction with some principles governing economic crimes, some conflicts between the Law on Combating Smuggling of Goods and Currency and the Law on Customs Affairs are considered as the most obvious manifestations of existing harms in preventing and fighting smuggling.  

تبلیغات