چکیده

پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری منابع به روش کتابخانه ای به مسئله فرصت ها و تهدیدهای خدمات عمومی الکترونیک پرداخته است. انقلاب ارتباطات در قرن بیست ویکم و پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث به وجود آمدن مفهوم دولت الکترونیک و، به تبع آن، خدمات عمومی الکترونیک شده است. هم زمان، با توسعه فناوری ها و جهانی شدن رقابت بین دولت ها برای ارائه خدمات عمومی به صورت الکترونیک، انتظارات شهروندان از دولت ها نیز برای دریافت خدمات از طریق ابزارهای الکترونیک افزایش پیدا کرده است. بنابراین، یکی از وظایف دولت ها توسعه ارائه خدمات عمومی به صورت الکترونیک است. خدمات عمومی الکترونیک، علاوه بر فرصت های فراوانی همچون کاهش فساد و افزایش شفافیت که موجب تقویت پایه های دموکراسی و کارآمدی می شود، با تهدیدهای گوناگونی نیز مواجه است. تهدیدهایی مانند حفاظت از اطلاعات افراد، بی اعتمادی شهروندان به دولت و ضعف زیرساخت از مواردی هستند که عدم توجه به آن ها، پروژه خدمات عمومی الکترونیک را با مشکل مواجه می کنند. در نهایت، توسعه خدمات عمومی الکترونیک و استفاده از فرصت های آن، علاوه بر این که کارآمدی دولت و رضایت شهروندان را در پی دارد، به افزایش مشروعیت دولت نیز منجر می شود.

Opportunities and Threats of Electronic Public Services from the Perspective of Administrative Law

The current research has dealt with the problem of opportunities and threats of electronic public services with a descriptive-analytical method and collection of sources using a library method. The communication revolution in the 21st century and the increasing progress of information and communication technology have led to the emergence of the concept of electronic government and, as a result, electronic public services. At the same time, with the development of technologies and the globalisation of competition between governments to provide public services electronically, the expectations of citizens from governments to receive services through electronic means have also increased. Therefore, one of the duties of governments is to develop the provision of public services electronically. Electronic public services, in addition to many opportunities such as reducing corruption, and increasing transparency, which strengthens the foundations of democracy and efficiency, also face various threats. Threats such as the protection of people's information, distrust of citizens in the government, and weakness in infrastructure, are among the things that, if ignored, will cause problems for the electronic public service project. Finally, the development of electronic public services and the use of its opportunities, in addition to the efficiency of the government and the satisfaction of citizens, also leads to an increase in the government’s legitimacy.

تبلیغات