چکیده

دیده گاه های متنوعی له و علیه فیزیکالیسم نوشته شده و نوشته می شود. اما لازمه سنجش دقیق فیزیکالیسم، داشتن تلقیّ صحیح از فیزیکالیسم است. در مقاله حاضر فارغ از نقد فیزیکالیسم، می خواهیم به تلقیّ صحیحی از فیزیکالیسم برسیم. در این بین فهم چیستی امر فیزیکال در تعریف فیزیکالیسم نقش کلیدی بازی می کند؛ دو تلقیّ مشهور از امر فیزیکال وجود دارد: «شئ بنیاد» و «نظریه بنیاد». در تلقیّ اول، امر فیزیکال، بر الگوی اشیاء نمونه وار فیزیکی تعریف می شود؛ یعنی امری فیزیکی است که ویژگی اشیاء شاخص فیزیکی را داشته باشد و در تلقی دوم، امری فیزیکی است که علم فیزیک از آن بحث کند. در مقاله حاضر نشان خواهیم داد، هر دو تلقیّ دچار مشکل اند و باید تلقیّ سومی را در فهم امر فیزیکال، جایگزین دو تلقی مذکور کنیم. به اعتقاد ما تلقیّ صحیح، تلقی «ویژگی بنیاد» است ازبین تلقی های ویژگی بنیاد، جدیدترین نظریات در مورد تمایز مادی-مجرد متعلقّ به استاد فیاضی است که ویژگی معیار امر فیزیک را محسوس بودن معرفی می نماید ما ضمن نقد دیدگاه ایشان، درنهایت «استعداد تحقق درجهان فیزیک» را ما به عنوان فرق فارق و اصیل بین امر فیزیکی و غیرفیزیکی معرفی کرده ایم که دراین بین به نتائج دیگری هم رسیده ایم.

Considering the “Property-Based” of the Physical in the Definition of Physicalism according to the Latest View of Islamic Philosophers

Various viewpoints have been expressed in favor and against physicalism; But the requirement for accurate assessment of physicalism is to have a correct understanding of physicalism. In this article, apart from criticizing physicalism, we want to reach a correct understanding of physicalism. In the meantime, understanding what the physical is has a key role in defining physicalism. There are two well-known views of physics: “object-based” and “theory-based”. In the first view, the physical is defined on the model of exemplary physical objects; that is, it is a physical thing that has the property of physical prominent objects. In the second view, it is a physical that the physics discusses it. In the present article, we will show that both views have problems and we must replace the two mentioned views with a third view in understanding the physical. According to our belief, the correct perception is the “property-based” view. Among the “property-based” views, the most recent theories about the material-immaterial distinction belong to Ostad Fayazi, who introduces the property of standard of physical as perceptibility. While criticizing his point of view, we have finally introduced the "talent of realization in the world of physic" as a distinct and original difference between the physical and the non-physical, and in the meantime we have reached other results.

تبلیغات