چکیده

فلاسفه، مبادی علمی و شوقی و عملی را آغاز افعال انسان برمی شمارند. از دیدگاه علامه طباطبایی اراده، در فرآیند فعل، مبدئی مستقل از مبادی علمی و شوقی است. این پژوهش با روش تحلیلی، توصیفی به نوآوری علامه در این زمینه می پردازد. فارابی و ابن سینا با اعتقاد به فاعلیت بالعنایه، منشأ اصلی فعل را علم دانسته، شوق و اراده را به عنوان لازمه ی علم، مبادی فعل می دانند. ملاصدرا با اعتقاد به فاعلیت بالتجلی، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی را به عنوان منشأ اصلی فعل تحلیل کرده و اراده را به عنوان لازمه ی شوق، مبدء فعل می داند. به این ترتیب که با شدت یافتن شوق، اراده حاصل می شود و اراده از جنس شوق است. علامه علم و شوق را منشأهای اصلی فعل نمی داند. از دیدگاه ایشان، وجود، منشأ فعل است. علم و شوق، صفات ذاتی هستند، نه فعلی. به عنوان علت ناقصه در تحقق فعل تأثیر می-گذارند، اما علت تامه، وجود بوده و با اراده به مرحله ی عمل می رسد، پس از دیدگاه علامه، اراده، منشأ اصلی در تحقق فعل است.

Allama Tabatabai's innovation in origins of willful action

Philosophers consider perceptual, passionate and practical origins as the beginning of Human action according to Allama, The will in the process of the action is independent of perceptual and passionate origins. The research deals with Allama's innovation in this field with a descriptive analytical method. AlFarabi and Avesina believe in the efficacy of alanayyah and consider perception as the main origin of action. Desire and will are considered as a requirement for the perception Central believe in the oficacy of manifestation. Sadra analyzed abstract perception while discovering details as the main origins of the action and he sees will as a requirements of perception and desire as the origins of action. ln this way with the intensity of desire will is a type of desire. Allama does not consider perception and desire as the main origins of the action from his point of view existence is the origin of the action perception and desire are inherent qualities not actual as an imperfect cause the affect the realization of the action but the perfect cause is existence and it reach the stage of action with Will. According to Allama the real is the main origin in the realization of the action.

تبلیغات