چکیده

جراحی از راه دور در عرصه کنونی تکنولوژی جدیدی در علم پزشکی محسوب می شود. این نوآوری باعث گردیده که حقوق بیماران، مسؤولیت پزشک و عوامل مؤثر در جراحی در کشورهای استفاده کننده از این تکنولوژی دستخوش تغییراتی گردد که قوانین سنتی پاسخگوی آن نیست. این تکنولوژی در نظام پزشکی ایران علم نوظهوری است و قانونگذاری در این زمینه مستلزم یک نظام حقوقی پویا است. با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و به تبع آن برداشته شدن فاصله ها مابین بیمار و پزشک، ناگزیر باید سازوکاری مناسب درنظر گرفته شود که امنیت جانی و سلامت بیماران تأمین گردد و پزشک جراح با کوتاهی و تقصییر خود جان و تن بیماران را به مخاطره نیفکند و فرد خطاکار مسؤول باشد و از طرف دیگر جامعه نیز از خدمات متخصصین محروم نگردد، چراکه تحمیل مسؤولیت سنگین بر پزشکان و تیم همراه، آرامش خاطر آنها را زدوده و در نتیجه از درمان بیماران انصراف می دهند. جامعه هدف با تکنولوژی جراحی از راه دور که چهره نوینی از طبابت است، می تواند در زمینه های گوناگون از خدمات این فناوری در جهت بهبود و حفظ سلامتی خود بهره ببرد. هرچند نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که در بسیاری از موارد، جرائم ناشی از دور جراحی، چهره نوینی از جرایم قدیمی با همان ماهیت است، ولی به نظر می رسد برای حمایت از حقوق بیماران راهی به جز وضع قوانین و مقررات جدید متناسب با طبیعت این جرایم که در محیط مجازی صورت می پذیرد وجود ندارد، بنابراین لازم است برای رفع نقایص قانونی در این زمینه به جهت اهمیت موضوع، قوانین خاصی وضع گردد.

Criminal Responsibility of Physicians in Telesurgical and Robotic Surgery Technology

Telesurgery is now a new technology in medical science. This innovation has caused the rights of patients, physician's responsibility and factors affecting surgery in the countries using this technology to undergo changes that traditional laws do not respond to.  This technology is an emerging science in Iran's medical system and legislative system requires a dynamic legal system in this regard. Considering the advancement of science and technology and consequently the lifting of distances between patients and physicians, appropriate mechanisms should be considered to ensure the safety of patients' lives and health, and also the surgeon should not risk the lives of patients with their negligence. On the other hand, society should not be deprived of surgeons' services, as the imposition of responsibility on physicians and accompanying teams removes their order and consequently opts out of providing medical services to patients. Although the results of this study show that in many cases, crimes caused by telesurgical surgery are a new face of old crimes of the same nature, but it seems that there is no other way to protect patients' rights than to enact new laws and regulations in accordance with the nature of these crimes. For the importance of the issue, specific laws should be enacted.

تبلیغات