چکیده

هدف از این پژوهش بررسی مقایسه ای مولفه های معماری همساز با اقلیم در وضعیت ساخت و سازهای بافت قدیم و جدید شهر یزد است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری آن 50 نفر از کارشناسان و خبرگان برنامه ریزی و مدیریت شهری است که تمام جامعه به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضرایب رگرسیون و برای تدوین راهبردها از روش SWOT استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد فضاهای شهری در بافت قدیمی شهر یزد منطبق بر اصول عملی طراحی اقلیمی است. اصول کلی طراحی در بافت قدیمی شهر یزد تاثیر زیادی در تعدیل شرایط سخت اقلیمی در بافت قدیمی این شهر داشته است. برابر بررسی های صورت گرفته ضعف ها و قوت ها در رابطه با معماری همساز با اقلیم در شهر یزد با ضرایب 9/05 و 7/63  بیشترین مقدار و نقاط فرصت ها و تهدیدات با ضرایب 7/01 و 6/074 کمترین مقدار را به خود اختصاص داده اند. در نتیجه وضعیت سازگاری ساخت و سازها در بافت جدید شهر یزد با وضعیت اقلیمی این شهر با نقاط ضعف بی شماری روبرو است. بر این اساس این مطالعه اقدام به تدوین راهبردهایی در این خصوص کرده است.

Comparative Study of Climate-Compatible Architecture Components of New and Old Constructions in Yazd

Traditional architecture in hot and dry climates has been successful in achieving harmony between housing and the environment. Architecture in such areas is a manifestation of climate-friendly architecture that has been formed to provide comfort conditions. This study investigates the components of climate-compatible architecture in the construction of old and new in Yazd. The method of this research is descriptive-analytical and its statistical population consists of 50 experts in urban planning and management that the whole community has been selected as the sample size. Regression coefficients have been used to analyze the data and SWOT method has been used to formulate strategies. Findings show that urban spaces in the old context of Yazd city are in accordance with the practical principles of climate design. The general principles of design in the old context of Yazd have had a great impact on moderating the harsh climatic conditions in the old context of this city. According to the studies, weaknesses and strengths with coefficients of 9.05 and 7.63 have the highest amount and points of opportunities and threats with coefficients of 7.01 and 6.074 have the lowest value. As a result, the compatibility of constructions in the new context of Yazd city with the climatic situation of this city is facing numerous weaknesses. Accordingly, this study has developed strategies in this regard.

تبلیغات