چکیده

به دلیل گسترش فن آوری اطلاعات، حقوق سنتی با نوع جدیدی از ادل ه در کش ف ج رم روبه رو شده که این ادله به دلیل مشکلاتی از قبی ل «دش وار ب ودن ص حت انتس اب، قابلی ت تحریف، تخدیش و تخریب» دستگاه قضایی را در تحصیل کشف دلیل و اثبات آن با چالش جدیدی مواجه نمود. تضمین امنیت، اعتبار و اص الت داده ه ا درفضای مجازی، ک ه پ یش ش رط تعیین کننده استنادپذیری ادله الکترونیک محسوب می شود، امری به غایت دشوار اس ت و تنها از طریق راهبردهای فنی تا اندازه ای محقق می شود. قانونگذار ای ران نی ز از توج ه ب ه این راهبردهای فنی غافل نبوده و در مقررات مختلف ب ه ای ن ض رورت اش اره ک رده اس ت. روش این مقاله به صورت توصیفی و تحلیلی است و چنین نتیجه گرفته شد که قانونگذار در ماده40 قانون جرایم رایان ه ای در بحث توقیف داده ها به تدابیر امنیتی به طور تمثیل ی پرداخت ه و مقنن در ماده656 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 استفاده از تمهیدات امنیتی مطمئن برای احراز هویت و احراز اصالت را ضروری تلقی می کند. با نظر به اشارات مکرر قانونگذار به استفاده از ای ن ت دابیر امنیت ی به نظر می رسد اساس قابلیت استناد بودن این ادله، اتخاذ این تدابیر است هرچن د ت اکنون اقدامات چندانی در خصوص فراهم ساختن بسترها جهت اس تفاده از ای ن راهکاره ا انج ام نشده است.

Legitimacy of Evidence in Cyberspace Crimes in Iranian Criminal Law

Due to the expansion of information technology, Traditional law is faced with a new type of evidence in crime detection called digital evidence. Due to problems such as "difficulty of correct attribution, possibility of distortion and destruction", the judicial system faced a new challenge in proving the evidence. It is extremely difficult to guarantee the security, validity and authenticity of data in the virtual space, which is a prerequisite for the credibility of electronic evidence and it can only be achieved to some extent through technical strategies. The legislator of Iran has not neglected to pay attention to these technical strategies and has mentioned this necessity in various regulations. The method of this article is descriptive and analytical. As a conclusion, it should be said that the legislator in Article 40 of the Computer Crimes Law has dealt with security measures metaphorically in the discussion of data seizure. The legislator has deemed it necessary to use reliable security measures to verify identity and authenticity in Article 656 of the Criminal Procedure Law approved in 2013. Attribution of reason in virtual crimes to the accused should be legitimate and convincing and based on criminal grounds.

تبلیغات