اقتصاد پنهان

مدل بومی پیشگیری از قاچاق کالا براساس الگوی سطوح مشارکتی

نویسندگان: مریم رهسپار
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۸
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex