بیمه و توسعه

عدم مشارکت در سود و زیان در بانکداری اسلامی عدم توان در مدیریت و نظارت

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex