اقتصاد پنهان

تحلیل علل و عوامل جرم قاچاق کالا و اصول حاکم بر پیشگیری از آن

نویسندگان: منوچهر صادقی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۴
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex