اقتصاد پنهان

تأثیر مقولات فرهنگی در مبارزه با قاچاق کالا با رویکرد مبانی معرفت دینی

نویسندگان: فرهاد خاکسار
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۷
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex