اقتصاد پنهان

بسترهای تاریخی شکل گیری قاچاق کالا، در ایران معاصر

نویسندگان: حامد ایرانشاهی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۰
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex