اقتصاد پنهان

واکاوی و تحلیل عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در مناطق مرزی (مطالعه موردی: شهرستان مریوان)

نویسندگان: سیما سعدی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۷
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex