اقتصاد پنهان

تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و مبادلات قاچاق

نویسندگان: نریمان یوسفی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۹
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex