کتاب ماه کودک و نوجوان

گزارشی از نشست «ژانر وحشت در ادبیات و روان شناسی کودک» کودکان و ادبیات ژانر وحشت

نویسندگان: مریم نبی زاده
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۲۹۹
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲۸