تاریخ (ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی)

نام یکی از هفت خاندان بزرگ دوره پارثی و ساسانی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex